Podmínky užití zákaznický portál Pražské plynárenské, a.s. – zákaznický účet 

Tyto podmínky upravují podmínky užívání zákaznického portálu – zákaznické účtu Pražské plynárenské, a.s. dostupného na internetu pod doménou zakaznickyucet.ppas.cz   (dále jen zákaznický portál) třetími osobami a dále pro všechny uživatele, kteří portál či jeho části navštíví.  
 
Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem zákaznického portálu je společnost Pražská plynárenská, a.s., která je oprávněna v souladu s platnými právními předpisy k jeho provozování a poskytování informací pro své zákazníky na základě platné registrace.
 
Zákazníkem se rozumí osoba, která je zákazníkem Pražské plynárenské, a. s. na základě řádně uzavřeného smluvního vztahu a po provedení řádné a platné  registrace.
 
Registrace uživatele může proběhnout:
  • Anonymním způsobem prostřednictvím vyplnění žádosti, která je zaslána elektronicky na společnost Pražská plynárenská, a.s.
  • osobně žádostí na kontaktních místech Pražské plynárenské, a.s. (Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1 a U Plynárny 500, Praha 4)
Zadáním korespondenční adresy při žádosti o registraci na zákaznickém portálu nedochází v žádném případě k automatické změně korespondenční adresy. Tato adresa slouží pouze pro zaslání dopisu s aktivačním heslem určeného k aktivaci údajů o smluvních účtech.  
 
Aktivace pro uživatele proběhne přihlášením přímo na odkaz www.zakaznickyucet.ppas.cz nebo přímo přes internetové stránky www.ppas.cz  v sekci Registrace.
 
Pro registraci smluvního účtu na webovém portálu PPa.s. nemá nárok nikdo jiný než smluvní partner PP,  a.s., tedy osoba na kterou je odběrné místo evidováno.
 
Samotná registrace a dostupnost portálu www.zakaznickyucet.ppas.cz v koncovém zařízení pro uživatele nemusí být zaručena a tudíž není možné si toto nárokovat z žádného titulu. 
 
Užití portálu nebo jeho části pro jiné než pro osobní potřeby, zejména jeho další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být portál uveden jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na portálu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru portálu. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Pražská plynárenská, a.s a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu portálu. 
 
Veškerý obsah portálu má pouze informativní charakter. Obsah portálu byl získán ze zdrojů, které společnost Pražská plynárenská, a.s. považuje za spolehlivé. Společnost Pražská plynárenská, a.s. zároveň neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah portálu a veškeré dokumenty uvedené na portále mají pouze informativní charakter a tudíž neslouží jako daňové doklady nebo doklady určené pro účetní potřeby. 
 
Obsah portálu je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na portálu musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na portálu. 
Společnost Pražská plynárenská, a.s. nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu portálu.
 
Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na portálu nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany společnosti Pražská plynárenská, a.s.. ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah portálu povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce. 
 
Společnost Pražská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu portálu. 
 
Každý Uživatel užívá portál na vlastní riziko. Společnost Pražská plynárenská, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu portálu. 
 
Společnost Pražská plynárenská, a.s. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním portálu a dále za škody vzniklé z důvodu jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. 
 
Zákaznický portál může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky (zejména internetové stránky www.ppas.cz) za účelem zjednodušení přístupu k samotným informacím. Pražská plynárenská, a.s. zároveň nenese žádnou zodpovědnost za obsah a funkčnost těchto stránek.
 
Zákaznický portál může obsahovat další doplňky typu cookies, sledovací technologie, které se používají pro sběr informací, jaké jsou typy prohlížeče, operační systém, počty a typy navštívených stránek. Sběr těchto informací slouží k analýze pro jaké účely je zákaznický portál používán, četnost návštěv jednotlivých sekcí. Sledovací technologie neumožňují sběr osobních dat bez souhlasu zákazníka. Informace mohou být sdíleny se třetí stranou a to v souladu s platnou právní legislativou a platnými obchodními podmínkami Pražské plynárenské, a.s..
 
Pokud při registraci bude zákazník souhlasit se zasíláním obchodních sdělení, mohou být tato sdělení zákazníkům zasílána. 
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na portálu. 
Společnost Pražská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit.